Regulamin

Regulamin Portalu SzlachetneInwestycje.pl obowiązujący od dnia 29.06.2020


§ 1. Definicje

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Operator – firma MServices Mateusz Siekierski, z siedzibą w Brodnicy, 87-300 Brodnica, przy ul. Strzeleckiej 6, NIP 8741797740, REGON 385101926, prowadząca Portal, pośrednicząca w wymianie Informacji Kontaktowych osób Kupujących i Sprzedających Metale
2) Portal – platforma internetowa prowadzona przez Operatora działająca pod adresem www.SzlachetneInwestycje.pl
3) Regulamin – niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez Operatora w ramach Portalu
4) Metale – złoto, srebro, platyna, pallad oraz inne metale w formie fizycznej
5) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat życia, zainteresowana skorzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Portalu, przy czym w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych dokonywanych zgodnie z Regulaminem, wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych
6) Użytkownik – Klient, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie
7) Konto – konto Użytkownika utworzone w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem którego Użytkownik może dodawać Oferty, składać Propozycje do Ofert i akceptować Propozycje w Portalu. Założenie Konta jest konieczne dla dodawania Ofert, składania Propozycji do Ofert i akceptowania Propozycji.
8) Informacje Kontaktowe – informacje kontaktowe podawane przez Użytkownika przy Składaniu Propozycji lub Akceptacji Propozycji, za pomocą których Użytkownik chce zostać skontaktowany w celu zawarcia Transakcji kupna lub sprzedaży Metalu
9) Kupujący – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Metalu dzięki Informacjom Kontaktowym pozyskanym za pośrednictwem Portalu
10) Sprzedający – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia Metalu dzięki Informacjom Kontaktowym pozyskanym za pośrednictwem Portalu
11) Oferta Kupna – Oferta wyrażająca chęć kupna przez Użytkownika Metalu o określonych przez Użytkownika parametrach, po określonej przez niego cenie i we wskazanej przez niego lokalizacji
12) Oferta Sprzedaży – Oferta wyrażająca chęć sprzedaży przez Użytkownika Metalu o określonych przez Użytkownika parametrach, po określonej przez niego cenie i we wskazanej przez niego lokalizacji
13) Dodawanie Oferty – umieszczenie przez Użytkownika na Portalu Oferty wyrażającej chęć kupna bądź sprzedaży Metalu o określonych parametrach i cenie zawartych w Ofercie oraz w określonej lokalizacji
14) Składanie Propozycji do Oferty – wyrażenie przez Użytkownika chęci kupna lub sprzedaży Metalu o parametrach, cenie i lokalizacji zawartej w istniejącej Ofercie dodanej przez innego Użytkownika, a także wyrażenie chęci zapłacenia prowizji za wymianę Informacji Kontaktowych z drugą stroną Transakcji
15) Akceptacja Propozycji – ostateczne wyrażenie przez Użytkownika, który dodał Ofertę, zgody na zawarcie Transakcji o warunkach określonych w Ofercie. Decyzja ta ma miejsce po Złożeniu Propozycji przez innego Użytkownika, który jest zainteresowany tą Ofertą.
16) Transakcja – proces przekazania Kupującemu Metalu przez Sprzedającego w zamian za świadczenie pieniężne
17) Autoryzowany Sprzedawca – sprzedawca zweryfikowany przez Operatora. Operator gwarantuje autentyczność Metali sprzedawanych przez Autoryzowanego Sprzedawcę.
18) Polityka Prywatności – dokument informujący Użytkownika, jakie jego dane osobowe są zbierane i w jaki sposób będą wykorzystywane, dostępny pod adresem www.szlachetneinwestycje.pl/polityka_prywatnosci
19) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Portal działający pod adresem www.SzlachetneInwestycje.pl prowadzony jest przez firmę MServices Mateusz Siekierski, z siedzibą w Brodnicy, 87-300 Brodnica, przy ul. Strzeleckiej 6, NIP 8741797740, REGON 385101926, wpisaną do CEIDG. Firma reprezentowana jest przez Mateusza Siekierskiego, numer telefonu +48 604 807 266, adres e-mail mateusz.siekierski@protonmail.com.
2. Operator zajmuje się pośrednictwem w wymianie informacji kontaktowych osób, które chcą kupić i sprzedać złoto, srebro oraz inne metale w formie fizycznej. Operator oferuje również konsultacje w zakresie inwestowania w metale szlachetne.
3. Operator pośredniczy w wymianie informacji kontaktowych oraz oferuje konsultacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
5. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika nie może naruszać praw innych Użytkowników.
6. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu takie jak: połączenie z Internetem, aktywny adres e-mail, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

§ 3. Konta Użytkowników

1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na Portalu, po wypełnieniu danych niezbędnych do założenia Konta na Portalu, takich jak:

a) aktywny adres e-mail
b) nazwa Użytkownika
c) hasło

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności skutkuje powstaniem Konta Użytkownika.
3. Rejestracja i założenie Konta jest darmowe.
4. Operator zapewnia możliwość przeglądania Ofert w order booku bez wymogu posiadania Konta w Portalu.
5. W celu dodawania Ofert, składania Propozycji do Ofert i akceptowania Propozycji konieczne jest posiadanie Konta i bycie zalogowanym.
6. Zabrania się umieszczania w nazwie Użytkownika swojego jakichkolwiek danych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem. Nieprzestrzeganie tego punktu grozi usunięciem konta przez Administrację.
7. W przypadku umieszczania w nazwie Użytkownika danych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem, Operator zastrzega sobie prawo do edytowania nazwy Użytkownika w celu usunięcia tych danych.
8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mail związanych z realizowaniem Transakcji oraz wiadomości o zmianach na Portalu, w szczególności o zmianach Regulaminu.
9. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości o zmianach na Portalu, w szczególności o zmianach Regulaminu, z poziomu Panelu Użytkownika.

§ 4. Rola SzlachetneInwestycje.pl

1. Operator portalu SzlachetneInwestycje.pl zajmuje się pośrednictwem w wymianie Informacji Kontaktowych osób, które chcą kupić i sprzedać złoto, srebro, platynę, pallad oraz inne metale w formie fizycznej.
2. Operator umożliwia Użytkownikom dodawanie Ofert Kupna oraz Sprzedaży wybranych metali w formie fizycznej. Oferty te oznaczają, że Użytkownik wyraża chęć kupna lub sprzedaży Metalu o określonych przez niego parametrach i cenie, w określonej przez niego lokalizacji.
3. Operator pobiera prowizję za wymianę Informacji Kontaktowych pomiędzy Użytkownikami zainteresowanymi zrealizowaniem Transakcji w ramach danej Oferty.
4. Operator nie uczestniczy w procesie realizowania Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w szczególności weryfikacji autentyczności Metalu, przekazaniu Metalu i płatności. Operator sugeruje najlepsze praktyki realizowania Transakcji, jednak jej rzeczywisty przebieg i wykonanie, w szczególności sposób weryfikacji autentyczności i przekazania Metalu oraz sposób płatności, zależy od preferencji Kupującego oraz Sprzedającego.
5. Operator nie jest dealerem metali szlachetnych i nie obraca metalami szlachetnymi.
6. Operator nie pośredniczy w rozliczaniu należności za Metal będący przedmiotem Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Rozliczenie Transakcji w preferowany przez obie strony sposób jest obowiązkiem Kupującego oraz Sprzedającego.
7. Operator nie pośredniczy w przekazywaniu Metalu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przekazanie Metalu będącego przedmiotem Transakcji w preferowany przez obie strony sposób jest obowiązkiem Kupującego oraz Sprzedającego.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w związku z realizacją Transakcji, w tym w szczególności związane z nieautentycznością Metalu oraz brakiem zapłaty ceny przez Użytkownika.
9. Operator oferuje konsultacje w zakresie inwestowania w metale szlachetne oraz w akcje.

§ 5. System zleceń – order book

1. Oferty Kupna i Sprzedaży prezentowane są Użytkownikowi w formie systemu zleceń – order booka.
2. Oferty Kupna są sortowane malejąco według „Cena za uncję” lub „Cena za zestaw”, w zależności od kategorii Metalu. Wyjątkiem są Monety Kolekcjonerskie, w których Oferty są sortowane według daty dodania, od najnowszej do najstarszej.
3. Oferty Sprzedaży są sortowane rosnąco według „Cena za uncję” lub „Cena za zestaw”, w zależności od kategorii Metalu. Wyjątkiem są Monety Kolekcjonerskie, w których Oferty są sortowane według daty dodania, od najnowszej do najstarszej.
4. Użytkownik może generować order book dopasowany do jego potrzeb, na podstawie zaawansowanych filtrów parametrów Metali oraz lokalizacji.
5. Użytkownik może złożyć Propozycję do Oferty z poziomu order booka lub z poziomu panelu „Szczegóły” Oferty

§ 6. Dodawanie Oferty

1. Dodanie Oferty Kupna przez Użytkownika oznacza, że wyraża on chęć kupienia Metalu o parametrach oraz cenie zawartej w Ofercie oraz w określonej w niej lokalizacji.
2. Dodanie Oferty Sprzedaży przez Użytkownika oznacza, że wyraża on chęć sprzedania Metalu o parametrach oraz cenie zawartej w Ofercie oraz w określonej w niej lokalizacji.
3. Dodawanie Ofert jest darmowe.
4. Operator nie pobiera żadnych opłat za przechowywanie aktywnych Ofert na Portalu.
5. W celu dodania Oferty Użytkownik musi podać następujące informacje:

a) Czy jest to Oferta Kupna czy Sprzedaży
b) Kategoria i podkategoria Metalu, np. Złoto – Monety bulionowe
c) Parametry, takie jak w szczególności nazwa, waga, próba oraz inne parametry charakterystyczne dla danej kategorii Metalu, sugerowane przez Operatora w panelu dodawania Oferty
d) Cena Metalu w ujęciu „cena za sztukę” lub „cena za zestaw”, w zależności od kategorii Metalu. Możliwe jest również powiązanie ceny oferty z ceną giełdową Metalu.
e) Lokalizacja – miasto i województwo, w którym Użytkownik chce kupić bądź sprzedać Metal
f) Możliwość negocjacji – jeśli tak, to również zakres ceny, w ramach którego Użytkownik jest skłonny negocjować

6. Użytkownik może dodać dowolną ilość Ofert w dowolnych lokalizacjach.
7. Zabrania się dodawania Ofert, realizacją których Użytkownik nie jest zainteresowany.
8. Zabrania się umieszczania w Ofercie Informacji Kontaktowych w jakiejkolwiek formie. Nieprzestrzeganie tego punktu grozi zablokowaniem Konta.
9. Zabrania się dodawania Ofert Sprzedaży, których przedmiotem nie jest autentyczny metal w formie fizycznej, w szczególności falsyfikatów.
10. Wszelkie próby sprzedaży wyrobów będących falsyfikatami będą zgłaszane odpowiednim organom i grożą odpowiedzialnością karną zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 529.).
11. Użytkownik może usunąć lub edytować dodane Oferty z poziomu Panelu Użytkownika.
12. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania Ofert, jeżeli uzna że są one nieaktywne bądź nieaktualne na drodze braku reakcji Użytkownika na Propozycje innych Użytkowników bądź braku odpowiedzi Użytkownika na kontakt z Operatorem.
13. W przypadku srebrnych monet bulionowych obowiązują następujące reguły co do minimalnej ilości monet w ofercie:

a) Minimalna ilość całej oferty wynosi 5 uncji. b) Dla ofert o całkowitej ilości do 20 uncji, minimalna ilość na którą można złożyć propozycję to 5 uncji. c) Dla ofert o całkowitej ilości od 21 do 250 uncji, minimalna ilość na którą można złożyć propozycję to 10 uncji. d) Dla ofert o całkowitej ilości powyżej 250 uncji, minimalna ilość na którą można złożyć propozycję to 20 uncji.

14. Operator zastrzega sobie prawo do edytowania Ofert, jeśli nie spełniają one wymagań Regulaminu.

§ 7. Składanie Propozycji do Oferty

1. Złożenie Propozycji do Oferty Kupna oznacza, że Użytkownik wyraża chęć sprzedaży Metalu o parametrach i cenie określonej w tej Ofercie Kupna, w określonej w niej lokalizacji.
2. Złożenie Propozycji do Oferty Sprzedaży oznacza, że Użytkownik wyraża chęć kupna Metalu o parametrach i cenie określonej w tej Ofercie Sprzedaży, w określonej w niej lokalizacji.
3. Użytkownik może złożyć Propozycję do Oferty z poziomu order booka lub z poziomu panelu „Szczegóły” Oferty.
4. W celu Złożenia Propozycji do Oferty Użytkownik wybiera opcję „Złóż propozycję” znajdującą się przy danej Ofercie w order booku bądź w panelu „Szczegóły” Oferty pod warunkami Oferty.
5. Składając Propozycję do Oferty Kupna, Użytkownik zobowiązuje się do sprzedaży Metalu Użytkownikowi, który dodał tę Ofertę, po cenie zawartej w Propozycji oraz do zapłacenia w terminie 48 godzin prowizji za wymianę Informacji Kontaktowych z tym Użytkownikiem.
6. Składając Propozycję do Oferty Sprzedaży, Użytkownik zobowiązuje się do kupna Metalu od Użytkownika, który dodał tę Ofertę, po cenie zawartej w Propozycji oraz do zapłacenia w terminie 48 godzin prowizji za wymianę Informacji Kontaktowych z tym Użytkownikiem.
7. Podczas Składania Propozycji do Oferty, Użytkownik podaje w specjalnym formularzu Informacje Kontaktowe, za pomocą których chce zostać skontaktowany z drugą stroną w celu zawarcia Transakcji, np. adres e-mail, numer telefonu, system wiadomości na Portalu lub kombinacja metod.
8. Po zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami Oferty i zaakceptowaniu ich, w celu Złożenia Propozycji do Oferty Użytkownik wybiera opcję „Potwierdzam transakcję”. Jest to równoznaczne z tym, że Użytkownik wyraża zgodę na zrealizowanie Transakcji o danych warunkach, w szczególności po cenie zawartej w Propozycji.
9. Składając Propozycję do Oferty, Użytkownik jest świadomy, że Transakcja zostanie zrealizowana i że zostanie poproszony o zapłacenie prowizji tylko wtedy, gdy druga strona Transakcji potwierdzi najpierw chęć zrealizowania Transakcji w ramach tej Oferty.

§ 8. Akceptacja Propozycji

1. Jeżeli do Oferty dodanej przez Użytkownika zostanie złożona Propozycja przez innego Użytkownika, Użytkownik, który dodał Ofertę, może dokonać Akceptacji Propozycji lub ją odrzucić.
2. Akceptacja Propozycji do Oferty Kupna oznacza, że Użytkownik wyraża chęć kupna Metalu o parametrach i cenie określonej w tej Ofercie, w określonej w niej lokalizacji.
3. Akceptacja Propozycji do Oferty Sprzedaży oznacza, że Użytkownik wyraża chęć sprzedaży Metalu o parametrach i cenie określonej w tej Ofercie, w określonej w niej lokalizacji.
4. W celu Akceptacji Propozycji Użytkownik wybiera opcję „Akceptuj” w panelu Twoje oferty – Propozycje.
5. Akceptując Propozycję do Oferty Kupna, Użytkownik zobowiązuje się do kupna Metalu od Użytkownika, który złożył Propozycję, po cenie zawartej w Propozycji oraz do zapłacenia w terminie 48 godzin prowizji za wymianę Informacji Kontaktowych z tym Użytkownikiem.
6. Akceptując Propozycję do Oferty Sprzedaży, Użytkownik zobowiązuje się do sprzedaży Metalu Użytkownikowi, który złożył Propozycję, po cenie zawartej w Propozycji oraz do zapłacenia w terminie 48 godzin prowizji za wymianę Informacji Kontaktowych z tym Użytkownikiem.
7. Akceptując Propozycję, Użytkownik podaje w specjalnym formularzu Informacje Kontaktowe, za pomocą których chce zostać skontaktowany w celu zawarcia Transakcji, np. adres e-mail, numer telefonu, system wiadomości na Portalu lub kombinacja metod.
8. Po zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami Oferty i zaakceptowaniu ich, w celu Akceptacji Propozycji Użytkownik wybiera opcję „Potwierdzam transakcję”. Jest to równoznaczne z tym, że Użytkownik wyraża zgodę na zrealizowanie Transakcji o danych warunkach, w szczególności po cenie zawartej w Propozycji.

§ 9. Opłaty i prowizje

1. Dodawanie Ofert jest darmowe.
2. Operator pobiera prowizję za wymianę Informacji Kontaktowych Kupujących i Sprzedających pomiędzy stronami wzajemnie zainteresowanymi zawarciem Transakcji w ramach danej Oferty.
3. Prowizja płacona jest w równej wysokości przez Kupującego oraz Sprzedającego.
4. Wysokość prowizji jest zależna od kategorii i podkategorii Metalu, którego dotyczy wymiana Informacji Kontaktowych.
5. Z dniem 29.04.2020, wysokość prowizji obowiązujących na Portalu w stosunku do ceny Metalu będącego przedmiotem Transakcji wynosi:

a) Złoto – Monety bulionowe
0,9% Kupujący + 0,9% Sprzedający

b) Złoto – Sztabki
0,9% Kupujący + 0,9% Sprzedający

c) Srebro – Monety bulionowe
1,6% Kupujący + 1,6% Sprzedający

d) Srebro – Monety premium
1,8% Kupujący + 1,8% Sprzedający

e) Srebro – Sztabki
1,6% Kupujący + 1,6% Sprzedający

f) Junk Silver
1,8% Kupujący + 1,8% Sprzedający

g) Monety Kolekcjonerskie
2% Kupujący + 2% Sprzedający, ale nie więcej niż 50 zł (nie więcej niż 25 zł Kupujący + 25 zł Sprzedający)

h) Platyna
1,6% Kupujący + 1,6% Sprzedający

i) Pallad
1,6% Kupujący + 1,6% Sprzedający

6. Wysokość prowizji za wymianę Informacji Kontaktowych może ulec zmianie. Aktualne wysokości prowizji są dostępne w zakładce „Tabela prowizji” i są wyświetlane Użytkownikom za każdym razem w momencie Składania Propozycji i Akceptowania Propozycji.
7. Opłaty za konsultacje są zależne od rodzaju konsultacji.
8. Wszelkie próby omijania prowizji Portalu będą spotykać się z blokowaniem transakcji i/lub usuwaniem Konta.

§ 10. Płatność prowizji za wymianę Informacji Kontaktowych

1. Konieczność zapłaty prowizji za wymianę Informacji Kontaktowych następuje po Akceptacji Propozycji przez Użytkownika, który dodał ofertę.
2. W celu zrealizowania Transakcji i otrzymania Informacji Kontaktowych do siebie nawzajem, obie strony Transakcji powinny zapłacić prowizję.
3. W pierwszej kolejności prowizję płaci Użytkownik, który składał propozycję.
4. Obowiązek płatności prowizji przez Użytkownika, który dodał Ofertę, powstaje po zaksięgowaniu prowizji od Użytkownika, który składał propozycję.
5. Użytkownik, który złożył propozycję, powinien zapłacić prowizję w terminie 48 godzin od momentu akceptowania Propozycji.
6. Jeżeli Użytkownik, który złożył propozycję, nie zapłaci prowizji w terminie 48 godzin od momentu akceptowania Propozycji, oznacza to że nie jest on zainteresowany zrealizowaniem Transakcji. W efekcie Transakcje zostaje anulowana.
7. Użytkownik, który dodał Ofertę, powinien zapłacić prowizję w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania prowizji zapłaconej przez Użytkownika, który złożył propozycję.
8. Jeżeli Użytkownik, który dodał Ofertę, nie zapłaci prowizji w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania prowizji zapłaconej przez Użytkownika, który złożył propozycję, oznacza to że nie jest on zainteresowany zrealizowaniem Transakcji. W efekcie Transakcje zostaje anulowana, a Użytkownik, który zapłacił prowizję, otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
9. Wyjątkiem są transakcje przeprowadzane, w weekendy i święta, czyli takie kiedy propozycja została zaakceptowana w piątek, sobotę, niedzielę lub święto. Wtedy terminem płatności prowizji, po przekroczeniu którego transakcja zostaje anulowana, jest kolejny dzień roboczy do końca dnia. To samo dotyczy sytuacji, w której płatność prowizji przez osobę składającą propozycję zostanie zaksięgowana w piątek, sobotę, niedzielę lub święto.

§ 11. Rozpoczęcie świadczenia usług

1. Świadczenie usług wymiany danych kontaktowych rozpoczyna się w momencie Składania Propozycji do Oferty i Akceptacji Propozycji poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisków "Składam propozycję" i "Akceptuję propozycję".

§ 12. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację i w szczególności żądać zwrotu zapłaconej prowizji poprzez odstąpienie od umowy. 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail reklamacje@szlachetneinwestycje.pl.

§ 13. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy do momentu nastąpienia wymiany danych kontaktowych pomiędzy Użytkownikami zainteresowanymi zrealizowaniem Transakcji w ramach konkretnej Oferty. Zgłoszenia o odstąpieniu od umowy należy zgłaszać na adres e-mail umowy@szlachetneinwestycje.pl.
2. Użytkownicy tracą prawo do odstąpienia od umowy w momencie nastąpienia wymiany danych kontaktowych pomiędzy Użytkownikami zainteresowanymi zrealizowaniem Transakcji w ramach konkretnej Oferty.

§ 14. Zwrot zapłaconej prowizji

1. Operator przewiduje zwrot zapłaconej prowizji tylko w poszczególnych przypadkach wymienionych w Regulaminie.
2. Operator zwraca zapłaconą prowizję Użytkownikowi, jeżeli inny Użytkownik będący drugą stroną Transakcji nie zapłaci prowizji w wyznaczonym terminie określonym Regulaminem.
3. W przypadku gdy obie strony Transakcji zapłaciły prowizję, a w procesie realizowania Transakcji Metal oferowany przez Sprzedającego okaże się być falsyfikatem, Operator przewiduje zwrot zapłaconej prowizji Kupującemu, jeżeli w ramach Wewnętrznej Procedury Przeciwdziałania Oszustwom i Wyłudzeniom Operator dowiedzie, że przedmiotem potencjalnej Transakcji był falsyfikat i nie jest to próba wyłudzenia zwrotu prowizji.
4. Operator nie przewiduje zwrotu prowizji w przypadku, gdy Użytkownik będzie próbował domagać się zwrotu na takiej podstawie, że chciał kupić Metal, a nie sprzedać lub odwrotnie.
5. Operator zwraca zapłaconą prowizję możliwie jak najszybciej, w terminie do 5 dni roboczych od momentu anulowania transakcji.

§ 15. Płatność

1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi:

a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu
b) tradycyjny przelew bankowy
c) wpłata na rachunek bankowy za pośrednictwem Poczty Polskiej

2. Ze względu na obsługę płatności odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą:

• PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu w przypadku płatności elektronicznych
• Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie w przypadku płatności przelewem
• Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w przypadku płatności za pomocą wpłaty na rachunek bankowy za pośrednictwem Poczty Polskiej

§ 16. Wymiana Informacji Kontaktowych

1. Wymiana Informacji Kontaktowych pomiędzy Kupującym i Sprzedającym dany Metal następuje po zapłaceniu prowizji przez obie strony.
2. Po zapłaceniu prowizji obie strony Transakcji otrzymują Informacje Kontaktowe do siebie nawzajem podane w formularzu danych kontaktowych w procesie Składania Propozycji i Akceptacji Propozycji. Ponadto, udostępniona zostaje między nimi możliwość wysyłania wiadomości na Portalu. Jest ona aktywna przez 72 godziny.

§ 17. Weryfikacja autentyczności Metalu

1. Operator nie zajmuje się weryfikacją autentyczności Metalu będącego przedmiotem Transakcji pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
2. Operator dostarcza Użytkownikom wiedzę i informacje, w jaki sposób mogą oni za pomocą różnych metod zweryfikować autentyczność Metalu będącego przedmiotem Transakcji, w tym w szczególności jak dokonać darmowej weryfikacji u specjalisty.
3. Weryfikacja autentyczności Metalu będącego przedmiotem Transakcji jest obowiązkiem Kupującego oraz Sprzedającego.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędną weryfikację autentyczności Metalu przeprowadzoną przez Użytkowników.
5. Operator udostępnia listę partnerów biznesowych Portalu, którzy zajmują się odpłatną weryfikacją autentyczności Metalu.

§ 18. Autoryzowani Sprzedawcy

1. Operator umożliwia sprzedaż Metali na Portalu Autoryzowanym Sprzedawcom. Ich Oferty są wyróżnione specjalnym znacznikiem.
2. Operator gwarantuje autentyczność Metali sprzedawanych przez Autoryzowanych Sprzedawców oraz wysyłkę towaru po dokonaniu przedpłaty.
3. Zgłoszenia w celu otrzymania statusu Autoryzowanego Sprzedawcy należy wysyłać na adres business@szlachetneinwestycje.pl.
4. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z wewnętrzną procedurą Operatora.

§ 19. Wiadomości moderowane

1. Operator umożliwia kontakt pomiędzy Użytkownikami przed zrealizowaniem transakcji i zapłaceniem prowizji w formie wiadomości moderowanych.
2. Kontakt z Użytkownikiem, który dodał ofertę, jest możliwy z poziomu Szczegóły oferty.
3. Wysyłając wiadomość moderowaną, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności do nieprzekazywania informacji kontaktowych, ani żadnych innych danych umożliwiających skontaktowanie się z nim.
4. Użytkownik wysyłający wiadomość moderowaną wyraża za każdym razem zgodę na przeczytanie treści tej wiadomości przez Operatora w celu sprawdzenia, czy spełnia ona postanowienia Regulaminu.
5. Każda wiadomość wysyłana pomiędzy Użytkownikami przez zrealizowaniem transakcji i zapłaceniem prowizji będzie moderowana przez Operatora.
6. Wiadomości niespełniające warunków Regulaminu, w szczególności te przekazujące informacje kontaktowe, będą usuwane przez Operatora.

§ 20. Dane osobowe

1. Ochrona i sposób przetwarzania danych osobowych opisany jest w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej RODO.